Dit is het Privacybeleid van Context Training Nederland, gevestigd te Uden aan de Toetimmerke 13 5404 PK (“CTN”, “we” of “wij”) en beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. CTN hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerken. Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die CTN over u verzamelt en gebruikt wanneer u onze website of applicatie bezoekt of bent geregistreerd bij CTN, of wanneer u van andere diensten van ons gebruikmaakt (‘Diensten’). Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor we u als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteen gezet onder ‘De persoonsgegevens die wij verwerken’.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Voor de verwerking van persoonsgegevens is CTN verantwoordelijk. De contactgegevens van CTN zijn als volgt:
Context Training Nederland
Adres: Toetimmerke 13, 5404 PK, Uden
Telefoonnummer: 088-0020099
E-mailadres: info@contexttraining.nl

2. De persoonsgegevens die wij van u verwerken
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, zijn – afhankelijk van de Diensten waarvan u gebruik maakt, onder andere: Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, geboortedatum, adres, (mobiele) telefoonnummer en lidnummer van brancheverenigingen.
Opleidingsgegevens – zoals gevolgde cursussen, aanwezigheid bij cursussen, behaalde punten en andere gegevens die nodig zijn voor het vervullen van de educatieverplichtingen, waaronder het controleren en bijhouden van de aanwezigheid bij cursussen.
Uw accountgegevens en (elektronische) identificatiegegevens – zoals gegevens die nodig zijn voor gebruik van Mijn CTN. Dat kunnen zijn o.a. profielfoto, opleidingsgegevens en registratie-nummer.
Financiële gegevens- zoals bankgegevens of facturen.
Foto’s – zoals een profielfoto om u te identificeren.
Gegevens die automatisch worden verzameld door websites – zoals cookies voor het monitoren van gedrag van website bezoekers.
Communicatiegegevens – zoals vragen, klachten en andere klantgegevens die worden ontvangen via e-mail of online.

3. De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens.
CTN verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag.
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt ter uitvoering van het verzoek tot het leveren van onze Diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aanmaken van een gebruikersaccount. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.
Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van CTN.
We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens gebruiken om onze Diensten te kunnen leveren. Zo verwerken wij persoonsgegevens voor het identificeren van cursisten, het bijhouden van aanwezigheid en studievoortgang van cursisten.

Op basis van toestemming
Indien u als websitebezoeker zich wenst te abonneren op de nieuwsbrief zullen wij u om toestemming vragen om u op de hoogte te kunnen houden van relevant nieuws en veranderingen in de sector. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Hoe u dit kunt doen staat in de betreffende e-mail van de nieuwsbrief.
Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

4. Gebruik van cookies.
Onze website maakt gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door uw browser bewaard worden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door CTN verwijzen wij u naar het Cookiebeleid.

5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Alleen geautoriseerde werknemers van CTN hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij CTN. Daarnaast worden gegevens uit uw gebruikersaccount gekoppeld aan een extern websysteem. Dit externe websysteem is toegankelijk voor (I) CTN, (II) het opleidingsinstituut dat de cursussen verzorgt (“Opleidingsinstituut”), (III) de docent van een cursus, voor wat betreft zijn eigen cursisten (“Docent”), en (IV) de certificerende instelling die controle uitvoert op het certificeringsproces (“Certificerende Instelling”). CTN heeft toegang tot uw gegevens voor administratieve doeleinden, waaronder het bijhouden van de door u gevolgde cursussen. Het Opleidingsinstituut heeft beperkte toegang tot uw gegevens voor administratieve doeleinden. De Docent heeft toegang tot uw gegevens voor het starten en stoppen van een cursus op locatie, het bijhouden en eventueel wijzigen van de aanwezigen tijdens een cursus. De Certificerende Instelling heeft toegang tot uw gegevens om het certificeringsproces te kunnen controleren.
Wij delen uw persoonsgegevens met een aantal derde partijen ingeval dat noodzakelijk is voor de levering van onze Diensten. Om gebruik te kunnen maken van de website worden uw persoonsgegevens gedeeld met een aantal IT-leveranciers. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met de Certificerende Instelling, Opleidingsinstituten, en brancheorganisaties (enkel uw Registratie-nummer wordt doorgegeven voor het kunnen controleren van het ledenbestand van de brancheorganisatie).

6. Doorgifte van uw persoonsgegevens.
Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we uw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als het land waar u normaal uw producten en/of diensten gebruikt. We zullen alsdan de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd, zoals het opstellen van EU standaard contracten met partijen die zich buiten de EER bevinden.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (I) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben; (II) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; en (III) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).De persoonsgegevens van cursisten bewaren wij voor de periode waarin deze staat geregistreerd. Na deze periode worden de financiële persoonsgegevens voor een periode van 7 jaar bewaard en de niet-financiële persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar, waarna ze verwijderd zullen worden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze voor langere periode te bewaren.
De persoonsgegevens van Docenten bewaren wij voor een periode van vijf jaar nadat deze een cursus heeft gegeven, teneinde onze administratie te kunnen bijhouden van gevolgde cursussen door Cursisten gedurende hun certificatieperiode van vijf jaar. Na deze periode worden de persoonsgegevens van de Docent verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze voor langere periode te bewaren.

9. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder: Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
Intrekken van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens.
Recht van verzet. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Recht op beperking. Indien van toepassing heeft u het recht van CTN de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van CTN.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing zullen wij u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Contactgegevens.
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met CTN via onderstaande contactgegevens: info@contexttraining.nl
Dit Privacybeleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De meest recente versie staat op www.contexttraining.nl